КОНКУРС ЗА УПИС ДЕЦЕ У ВРТИЋЕ 2020/2021. година 

Због ванредног стања које је на снази, конкурс за упис деце у вртиће Предшколске установе „Перка Вићентијевић“, за радну 2020/2021. годину, реализоваће се ИСКЉУЧИВО ЕЛЕКТРОНСКИ преко портала Е-Управе

Предвиђени рокови:

Пријем захтева – од 30.03. до 15.05.2020.год.
Прелиминарне листе – 08.06.2020.год.
Рок за предају жалби – од 08.06. до 17.06.2020.год.
Разматрање жалби – од 18.06 до 26.06.2020.год.

 

ПОСТУПАК ЕЛЕКТРОНСКЕ ПРИЈАВЕ


 1. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА УПИС

На сајту ПУ „Перка Вићентијевић“ (http://perkavicentijevic.edu.rs/) од понедељка 30. марта 2020. године биће доступни линкови који воде директно на формулар пријаве за ПУ „Перка Вићентијевић“ Обреновац.
Портал еУправе ( еВртић) је тренутно затворен, биће активиран првог дана почетка конкурса за упис деце у вртиће.

ВАЖНА НАПОМЕНА: Да бисте били у могућности да захтев за упис детета у вртић поднесете електронски морате бити регистровани на порталу Е-Управе. На следећим линковима можете се информисати како да се региструјете:

Линк за регистрацију на порталу Е-Управе: https://eid.gov.rs/

Након што сте се регистровали  можете приступити порталу Е-Управе и линку за подношење електронских захтева за упис у вртић.

Линк за е-Вртић – подношење електронских захтева

Напомене при попуњавању захтева:

У пољу за адресу родитеља – старатеља обавезно уписати еmail адресу. Она је неопходна за нашу даљу комуникацију (допуна захтева, жалбени поступак, добијање одбијенице…)
Уколико сте заинтересовани за упис у приватне, а не у наше вртиће тј. за добијање ОДБИЈЕНИЦЕ то требате нагласити у захтеву.
Након обраде захтева од стране предшколске установе добићете два броја. Одмах ћете добити ЕГН број. Након обраде захтева добићете деловодни број ПУ „Перка Вићентијевић“ (нпр. 1258/20). Овај број вам је најважнији за целокупан даљи поступак и молимо Вас да га сачувате.
Тек након добијања деловодног броја можете приступити, ако је неопходно, поступку допуне захтева додатном документацијом, најкасније до 15.05.2020.год.
Пре слања попуњеног захтева неопходно је да проверите да ли сте исправно попунили све тражене податке! (да ли сте исписали податке о детету исправно, број деце у породици, матични бројеви…)
Непотпуни, нетачно попуњени и неблаговремени захтеви биће одбијени.

 1. ДОПУНА ЗАХТЕВА НЕОПХОДНОМ И ДОДАТНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ
  Услов за допуну документације је деловодни број који сте добили након обраде захтева од ПУ „Перка Вићентијевић“.
  Мејл адреса Централне уписне комисије је: komisija@perkavicentijevic.edu.rs
  Наслов мејл поруке неопходно је да буде у форми: ДЕЛОВОДНИ БРОЈ, МАТИЧНИ БРОЈ детета – ДОПУНА
  Нпр: ( 1258/20, 1234567892525 – ДОПУНА )
  Садржај мејла:
  У тексту навести име и презиме подносиоца захтева, име и презиме и матични број детета, деловодни број захтева и таксативно навести колико и којих докумената подносите.
  Прилог:
  Скениран или усликан један или више докумената од прве до последње стране у ПДФ или ЈПЕГ формату.Слика не сме бити замућена а текст, печат и потпис морају бити јасни и читљиви.
  Добићете повратни мејл као потврду да су ваша документа примљена.
  Непотпуне, нетачно попуњене, у неодговарајућој форми послате и неблаговремене допуне биће одбачене.
  *Родитељи су дужни да се упознају са условима Конкурса датим у наставку.

ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ЗАХТЕВ ЗА УПИС ДЕЦЕ ЗА 2020/2021. ГОДИНУ
Сама база еУправе аутоматски приликом попуњавања електронског захтева препознаје неопходна документа под тачкама А.1. и А.2.1 и не треба да их додатно шаљете , али је неопходно да пре слања захтева још једном проверите да ли је база исправно препознала ваш радно правни статус.

Радно правни статус почевши од тачке од А.2.2 до А.2.6 и под тачком А.3 и свих тачака списка Б. потребно је доказати слањем скениране или усликане документације на мејл Комисије (komisija@perkavicentijevic.edu.rs).

А. НЕОПХОДНА – основна документа

 1. Извод из матичне књиге рођених за дете за које се подноси захтев за упис, као и за сву децу у породици (уколико подносите захтев електронски овај документ није потребно посебно да достављате);
 2. Документа којим се доказује радно–правни статус родитеља/законског заступника детета:

2.1 За запослене:

– потврда из Фонда ПИО о уписаном радном стажу (приватне и државне фирме) за оба родитеља детета за које се подноси захтев за упис (уколико подносите захтев електронски овај документ није потребно посебно да достављате);

2.2. За уметнике:

– решење из Пореске управе о утврђеној основици, потврда из Фонда ПИО или потврда из Удружења уметника

2.3. За студенте:
– потврда о студирању (за текућу школску годину)

2.4. За пољопривреднике:

– уверење о оствареним приходима издато у општинској филијали Пореске управе или потврда из Фонда ПИО

2.5. За родитеље запослене у иностранству:
– потврда о запослењу коју је оверио судски тумач

2.6. За пензионере:
– решење, последњи чек или потврда из Фонда ПИО

 1. Oстало:
  Уколико не припадате ниједној од наведених категорија, потребно је да поднесете релевантну документацију којом доказујете наведени статус.

Б. ДОДАТНА ДОКУМЕНТА – (по основу приоритета или специфичности)

Уколико желите да дете у предшколску установу буде уписано по основу приоритета или специфичности, документацију коју сте прибавили код надлежних институција, поднесете на горе описани начин – путем мејла.

Документа којима се доказује статус детета/породице из осетљивих група:

1.1. За самохране родитеље (један од набројаних докумената):

– правоснажна судска пресуда на увид или решење о самосталном вршењу родитељског права

– извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства

– извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица за умрло

1.2. За децу у хранитељским породицама или установама социјалне заштите:

– решење Центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу или хранитељску породицу или Уговор о хранитељству

1.3. За децу са сметњама у психофизичком развоју:

– потврда надлежне здравствене институције

1.4. За тешко оболелу децу:

– потврда изабраног педијатра

1.5. За кориснике новчане социјалне помоћи:

– решење Центра за социјални рад да је породица корисник новчане социјалне помоћи

1.6. За децу тешко оболелих родитеља:

– решење о инвалидитету или потврда изабраног лекара

1.7. За остале осетљиве категорије:

– решење, потврда или препорука центра за социјални рад да је породица под одређеном врстом ризика

1.8. За лица на одслужењу казне:
– потврда казнено-поправне установе о издржавању казне

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И УПУТСТВА УПИС ДЕЦЕ 2020/2021.год
ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ КОНКУРСА

Захтеви (комплетна документација) који се поднесу у току радне године нису важећи у редовном Конкурсу за пријем деце за наредну радну годину, па уколико дете није примљено у неки од објеката, захтев се мора поднети поново у току трајања редовног Конкурса.
Одбијенице (потврде за уписивање деце у верификоване приватне вртиће којима се стиче право на рефундацију трошкова боравка детета у вртићу од Града Београда) до даљњег не издајемо, све док не добијемо другачије инструкције од надлежних.
Централна уписна комисија врши упис деце током целе године, али искључиво у складу са смештајним капацитетима и педагошким нормативима коју су прописани Законом и које смо у обавези да испоштујемо. Напомињемо да након почетка радне године, односно поласка деце у вртиће од 1. септембра, даљи упис деце тече знатно другачијим темпом јер су групе и вртићи већ попуњени, па даљи упис зависи искључиво од промене бројног стања у вртићима (одустајања, исписи…). Бројна стања се прате на месечном нивоу и у складу са тим се даље ради упис деце уколико за то постоји могућност.

УЗРАСТ ДЕЦЕ
– у радној 2020/2021. години јасленим групама припадају деца рођена 2019/2018 године. Вртићким групама припадају деца рођена 2017/2016/2015 године.
Припремним предшколским групама припадају деца рођена од 01.03.2014.год. до 28.02.2015. године.

ПРЕМЕШТАЈ ДЕЦЕ
Родитељи заинтересовани за премештај детета/деце из једног у други објекат у оквиру ПУ „Перка Вићентијевић“ такође подносе комплетну документацију неопходну за редован конкурс уз обавезно навођење назива објекта који дете похађа.

ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ (4 САТА)
Родитељи који конкуришу за пријем деце у Припремни предшколски програм у трајању од 4 часа у захтеву треба да нагласе да су заинтересовани за тај облик рада. Установа ће у складу са смештајним капацитетима формирати групе четворочасовног припремног предшколског програма у објектима који имају просторних могућности уважавајући исказане потребе породице.

ДВОЈЕ ИЛИ ВИШЕ ДЕЦЕ
Уколико подносилац предаје захтев за двоје и више деце из исте уже породице, потребно је да на захтевима то назначи и наведе све неопходне податке.
Уколико је неко дете из породице уписано у ПУ „Перка Вићентијевић“ и похађа га и у радној 2020/2021.години, потребно је да се наведу његови подаци на захтеву.

Резултати Конкурса биће објављени сходно ситуацији установе 08.06.2020. године од 12 часова.
Рок за подношење жалбе је 8 радних дана од дана објављивања спискова примљене деце. Жалбе ће се подносити Комисији у електронској форми на начин и по процедури о којој ћемо вас благовремено обавестити. Жалбе примљене ван жалбеног рока биће одбачене и неће се разматрати.
Захтеви поднети после редовног конкурса (после 15.05.2020.године) биће разматрани у ревизијама уписа и решавани сходно смештајним капацитетима установе.
Ревизија значи следеће: у току радне године сваки примљени и накнадно примљени, а нереализовани захтев разматраће се најмање једном месечно, почев од септембра 2020.год. до следећег конкурса 2021. године. У том тренутку (пресек могућности тј броја слободних места у вртићима и потреба потенцијалних корисника) цени се приоритетност сваког појединачног захтева у односу на могуће новонастало расположиво место у конкретном вртићу и за одговарајући узраст деце. Сваки поднет захтев је активан и могућа је његова реализација све до расписивања новог конкурса. Могућности Установе да позитивно реши те захтеве зависи од тренутног броја расположивих конкретних места у тренутку пресека стања тј. ревизије и тај број је промењив и непредвидив. Не постоји одбијен захтев. Такође реалност је могући недостатак капацитета.

Молимо Вас да пре подношења захтева за упис пажљиво прочитате сва обавештења у вези са Конкурсом која су на сајту установе www.perkavicentijevic.edu.rs.

С поштовањем,
Централна уписна комисија
ПУ „Перка Вићентијевић“ Обреновац